Medical Tourism in Poland

innowacyjna gospodarka efrr

Regulamin


Regulamin dla Użytkowników serwisu CosMedic Travel


1.    Postanowienia ogólne
1.1.    Przez Serwis oraz „Cosmedic Travel” rozumie się treści i usługi świadczone drogą elektroniczną dostępne pod adresem url. http://cosmedictravel.com/ oraz wszystkimi rozszerzeniami tego adresu. Właścicielem Serwisu jest firma GDZ, Grażyna Dutkiewicz, ul. Sienkiewicza 27, 30-033 Kraków, NIP: 525-19-06-893, Regon: 013121854, działająca na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej  nr. 5972/2010
2.    W Serwisie, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.  Nr 144, poz. 1204), świadczona jest e-usługa polegająca na możliwości korzystania z inteligentnej wyszukiwarki rezerwacyjnej usług i ofert, z zakresu medycyny estetycznej, kosmetyki, chirurgii plastycznej, usług medycznych i usług dodatkowych, zwanych dalej Ofertami.
1.3.    Dostawcy Ofert, zwani dalej Partnerami, świadczą usługi wobec Użytkowników  na  zasadach określonych w umowie o współpracy serwisu CosMedic Travel z Partnerami.
1.4.    Użytkownikiem Serwisu może być tylko i wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która na mocy ustaw, we własnym imieniu może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, i która zaakceptowała „Regulamin dla Użytkowników serwisu CosMedic Travel zwany także dalej „Regulaminem”
1.5.    Użytkownik dokonując rejestracji w serwisie wyraża zgodę na otrzymywanie ofert handlowych i newslettera w formie elektronicznej, z czego może również każdorazowo zrezygnować,  klikając w link rezygnacyjny.
1.6.    Treści i usługi dostępne w Serwisie, w postaci Ofert Partnerów, są dostępne dla wszystkich użytkowników Internetu.
1.7.    Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść Ofert publikowanych przez Partnera
1.8.    Serwis dąży do pozyskania dla Użytkowników ofert usług o najwyższej staranności. Serwis nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a Partnerami serwisu i nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie przez Partnerów usług będących przedmiotem Ofert.


2.    Rezerwacje w Serwisie
2.1.    Złożenie przez Użytkownika Serwisu rezerwacji odbywa się po akceptacji niniejszego Regulaminu przez wybranie daty wykonania usługi i naciśnięcie przycisku „Rezerwuję”.
2.2.    Rezerwacji można dokonać na dowolny dzień roku oznaczony jako wolny. Jeżeli usługa ma być wykonana wcześniej niż za 3 nadchodzące dni robocze w stosunku do dnia rezerwacji,  w celu jej zarezerwowania należy posłużyć się formularzem zapytania o usługę, lub skontaktować z konsultantem serwisu przez komunikator udostępniony w serwisie lub mailowo na adres info@cosmedictravel.com. W wypadku rezerwacji w terminie, krótszym niż 2 tygodnie opłata rezerwacyjna nie jest zwracana.
2.3.    Dokonując rezerwacji usługi Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie Partnerowi serwisu, mającemu świadczyć usługę, informacji o danych Użytkownika w postaci: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego.
2.4     Po dokonaniu rezerwacji, na adres podany przez Użytkownika, przy rejestracji, zostanie wysłany e mail z potwierdzeniem rezerwacji.
2.5.    Rezerwacja Oferty Partnera jest równoznaczna z wyrażeniem zgody przez Użytkownika, na przekazanie Partnerowi informacji o nim: imienia i nazwiska, numeru telefonu, e-maila.
2.6.    Partner kontaktuje się z Użytkownikiem w celu zaproponowania konkretnej godziny zabiegu lub alternatywnego terminu oraz wskazując informacje o dokumentacji niezbędnej do wykonania usługi, która jest przedmiotem Oferty.
2.7.    Rezerwacja jest ważna wówczas, kiedy Użytkownik, wedle indywidualnych ustaleń  Partnera, dostarczy potrzebną dokumentację niezbędną do zrealizowania usługi będącej przedmiotem Oferty.
2.8.   Użytkownik Serwisu może zrezygnować z zarezerwowanej usługi, do 14 dni przed terminem wykonania Oferty. Nie później jednak niż do 60 dni po dokonaniu rezerwacji. Rezygnacja odbywa się przez przesłanie oświadczenia o rezygnacji w postaci skanu na adres administratora info@cosmedictravel.com  lub na faxem nr +48126342099. Opłata rezerwacyjna w takim wypadku jest zwracana użytkownikowi

3.    Płatności
3.1.    Korzystanie z serwisu jest bezpłatne, serwis nie pobiera od użytkownika opłat związanych z usługami.
3.2.    W momencie rezerwacji Użytkownik wpłaca opłatę rezerwacyjną, która zazwyczaj wynosi 5 proc. szacowanej wartości rezerwowanej usługi. W wypadku niektórych usług i klinik opłata jest wyższą i wynosi 10%. Opłata ta gwarantuje rezerwację i przygotowanie usługi.  Zawsze jest ona odliczana od sumy jaką użytkownik płaci w ośrodku.
3.3.    Anulować rezerwację można maksymalnie do 60 dni po wpłacie, jednak nie później niż na 14 dni przed wykonaniem zabiegu. W takim wypadku opłata rezerwacyjna jest zwracana
3.4.    Użytkownik zobowiązuje się do uregulowania pozostałej części należności (95%  lub 90%) za zarezerwowane Oferty, na miejscu, w ośrodku Partnera.
3.5.    Ceny usług oferowanych przez Partnera, w Serwisie podawane są w Euro. Płatność w ośrodku Partnera przyjmowana jest w złotówkach. Przeliczenia walut dokonuje się wg średniego kursu NBP z dnia w którym została dokonana rezerwacja.
3.6.    Przelicznik walut dostępny w serwisie służy wyłącznie celom informacyjnym i nie powinien być traktowany jako wiarygodny i dokładny. Rzeczywiste ceny mogą ( różnić się od tych, które zostały obliczone przez przelicznik walut na naszej stronie.
3.7.    Ceny w serwisie zawierają podatek VAT23%, chyba że na naszych stronach lub w mailu potwierdzającym rezerwację zaznaczono inaczej.
3.8.    W serwisie często podana jest cena szacunkowa zabiegu (jeśli tak jest, zawsze o tym informujemy). O ostatecznej cenie zabiegu Pacjent dowiaduje się w trakcie konsultacji mailowych lub telefonicznych. W niektórych przypadkach ostateczna cena zabiegu może zostać ustalona dopiero na miejscu   
3.9.    Partner serwisu ma prawo zmienić cenę Oferty, po jej rezerwacji przez Użytkownika, tylko i wyłącznie, jeżeli kurs waluty, zmieni się znacząco, czyli powyżej 10 proc. Partner ma obowiązek poinformować Użytkownika serwisu o zmianie ceny. Użytkownik ma prawo nie zaakceptować Oferty w nowej cenie, zrezygnować z niej i odstąpić od umowy. W takiej sytuacji uiszczona przez Użytkownika opłata rezerwacyjna podlega w całości zwrotowi.
 
4.    Najniższa Cena
4.1.    Serwis dokłada wszelkich starań aby Użytkownik zapłacił za usługę najniższą możliwą cenę. Tak zwierane są umowy z ośrodkami. Jeśli po dokonaniu rezerwacji na naszej stronie znajdą Państwo w Internecie usługę w tym samym ośrodku po niższej cenie, prosimy o kontakt. Nie dotyczy to sytuacji, jeżeli użytkownik dokonał rezerwacji na stronie internetowej, która nie prezentowała dokładnie tego samego ośrodka i usługi, rezerwacja usługi odbyła się w związku z ceną członkowską, programem lojalnościowym ośrodka, innego rodzaju programem lub specjalnymi promocjami dla stałych klientów oferowanymi przez ośrodek.


5.    Wykonanie usługi
5.1.    Użytkownik realizuje Ofertę w ośrodku Partnera, w terminie, na warunkach przewidzianych w Ofercie i w cenie z dnia rezerwacji z Oferty
5.2.    Jeżeli Użytkownik Serwisu nie wykorzysta Oferty w podanym terminie i nie odwoła jej zgodnie z Regulaminem, lub nie dostarczył odpowiedniej dokumentacji medycznej, o której został poinformowany przez ośrodek,  użytkownikowi nie zostanie zwrócona 5 proc. opłata rezerwacyjna.
5.3.    Użytkownik, który skorzystał z Oferty ma prawo do wystawienia opinii o ośrodku Partnera, w formie komentarza. Przedmiotem opinii Użytkownika mogą być: jakość usług świadczonych w ośrodku, kompetencje personelu, stosunek ceny do jakości. Negatywne opinie bez podania przyczyny będą usuwane.
5.4.    Serwis nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika Serwisu za niedopełnienie przez Partnera jego obowiązków przy realizacji Oferty
5.5.    Dobro Pacjenta jest dla „CosMedic Travel” i jego partnerskich ośrodków najważniejsze, dlatego nawet po zarezerwowaniu zabiegu i zakwalifikowaniu Pacjenta do procedury, ośrodek ma prawo odmówić jej wykonania, jeśli uzna, że zagraża ona życiu lub zdrowiu Pacjenta.
5.6.    Pomimo wcześniejszych konsultacji z ośrodkiem, przedstawieniu odpowiedniej dokumentacji medycznej i zakwalifikowaniu Pacjenta do procedury może się zdarzyć, że ośrodek w celu wykonania zamówionej usługi zaproponuje najpierw inną, jeśli wymaga tego stan Pacjenta.  Dla przykładu, jeśli okaże się niemożliwe wszczepienie implantu dentystycznego, klinika zaproponuje najpierw działania, które to umożliwią.
5.7.    Oficjalnym językiem komunikacji na linii ośrodek – Pacjent jest zawsze język angielski, chyba, że ośrodek zaznaczył inaczej, dlatego w takim języku prosimy kierować pytania dotyczące ośrodków i procedur.


6.    Funkcjonowanie serwisu
6.1.    W każdym czasie CosMedicTravel zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia funkcjonalność Serwisu. Serwis dokłada wszelkich starań, aby zapewnić pełną techniczną funkcjonalność strony.
6.2.    CosMedicTravel i Partnerzy zachowują wszelkie prawa do Serwisu, jak również do publikowanych treści, informacji, zdjęć, filmów oraz baz danych. Zmienianie, powielanie, publikowanie, przesyłanie osobom trzecim lub innego rodzaju używanie chronionej własności bez uprzedniej zgody CosMedicTravel lub Partnera jest zabronione.

7.    Polityka prywatności
7.1.    Użytkownik udostępnia Serwisowi dane dobrowolnie. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania, a także do żądania ich usunięcia.
7.2.    Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez CosMedicTravel danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami, w zakresie niezbędnym do działania Serwisu.
7.3.    Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie ofert handlowych i newslettera od Serwisu
7.4.    W momencie dokonywania rezerwacji procedury serwis „CosMedic Travel”  prosi Użytkowników o podanie ich danych osobowych: imię i nazwisko, adres (domu lub pracy), adres mailowy (prywatny lub służbowy), numer telefonu (komórkowego, domowego lub służbowego).  
7.5.    Przy pobieraniu opłaty rezerwacyjnej serwis „CosMedic Travel” nie przechowuje danych z Państwa karty kredytowej. Płatności odbywają się za pośrednictwem systemów zewnętrznych PayPal i Moneybookers. Aby dowiedzieć się o ochronie danych kart kredytowych w owych systemach prosimy zapoznać się z zasadami na ich stronach internetowych: www.paypal.com i www.moneybookers.com. Dane kredytowe potrzebne do zakończenia procesu rezerwacji to rodzaj i numer karty, kod CVC, data ważności, imię i nazwisko posiadacza karty.
7.6.    Wszystkie powyższe informacje są niezbędne do rozpoczęcia, przeprowadzenia i zakończenia procesu rezerwacji.
7.7.    Serwis „CosMedic Travel” Partnerom ujawnia jedynie imię i nazwisko, dane kontaktowe Użytkowników.
7.8.    Dane osobowe ujawniamy podmiotom trzecim wyłącznie w sytuacjach określonych przez prawo (nakazy sądowe, śledztwo policyjne, wezwania do sądu).
7.9.    Dokonanie rezerwacji w „CosMedic Travel” oznacza zgodę na otrzymanie maila z zaproszeniem do wyrażenia opinii dotyczącej ośrodka, w którym Użytkownik wykonał procedurę. Wypełniając ankietę wyrażają Państwo zgodę na to, żeby znalazła się ona na naszej stronie internetowej, w części dotyczącej danego ośrodka, w celu poinformowania (przyszłych) klientów o usługach (ich poziomie) i jakości danego ośrodka. Serwis „CosMedic Travel” zastrzega sobie prawo redakcji, odrzucenia lub usunięcia treści opinii. Prośba o wyrażenie opinii o ośrodku nie stanowi komercyjnej oferty handlowej.
7.10.    W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników serwisu, używamy tzw. cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer na komputerze użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies
7.11.    Serwis zbiera informacje dotyczące wykorzystania serwisów przez użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerów portalu, jak również w celach statystycznych
7.12.    Zawsze mają Państwo wgląd do swoich danych osobowych przechowywanych w naszym systemie. Jeśli Państwa dane osobowe są niepoprawne, na Państwa życzenie zostaną one poprawione. Prośbę o weryfikację danych mogą Państwo wysłać mailem na adres: notify@cosmedictravel.com. W tytule maila prosimy wpisać „Prośba o weryfikację danych osobowych”. Mogą też Państwo poprosić, aby serwis „CosMedic Travel” usunął Państwa dane osobowe ze swojej bazy danych wysyłając maila ze stosowną prośbą na podany powyżej adres.
7.13.    Kiedy serwis „CosMedic Travel” wysyła do Państwa maile? Po dokonaniu rezerwacji otrzymają Państwo potwierdzenie zwierające szczegółowe informacje dotyczące rezerwacji i kontaktu z ośrodkiem partnerskim. Na dwa tygodnie przed rezerwacją terminu usługi otrzymają Państwo e-mail z przypomnieniem o terminie rezerwacji. Po skorzystaniu z usług Partnera wyślemy do Państwa ankietę z prośbę o wyrażenie opinii o procedurze i ośrodku. Uzupełniona przez Państwa ankieta może pojawić się na naszej stronie internetowej wyłącznie w celu poinformowania (przyszłych) klientów o usługach (ich poziomie) i jakości danego ośrodka. Jeżeli użytkownik wyraził zgodę, będzie otrzymywał również newsletter serwisu.
7.14.    Firma GDZ Grażyna Dutkiewicz, właściciel serwisu „CosMedic Travel” jest podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych. Działa zgodnie z polskim prawem. Jeśli mają Państwo pytania lub uwagi dotyczące polityki prywatności prosimy o przysłanie ich mailem na adres: biuro@cosmedictravel.com
7.15.    Przez cały czas serwis „CosMedic Travel” jest uprawniony do zmiany sposobu, w jaki zbiera, przekazuje i przetwarza Państwa dane osobowe oraz wszelkie informacje, które uważa za niezbędne dla funkcjonowania serwisu, dlatego powyższe zasady o ochronie danych osobowych mogą być sporadycznie zmieniane i dostosowywane do najnowszych zmian.

8.    Reklamacje
8.1.    Każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, określonym w niniejszym Regulaminie.
8.2.    Reklamacje wynikające z nieprawidłowego działania Serwisu należy składać osobiście lub pocztowo na adres: GDZ, Grażyna Dutkiewicz, ul. Sienkiewicza 27, 30-033 .  
8.3.    CosMedicTravel dołoży starań, aby rozpoznać reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli podane zastrzeżenia wymagać będą dodatkowych danych, Cosmedic Travel zwróci się do składającego reklamację o uzupełnienie niezbędnych informacji, co może wpłynąć na czas i termin rozpoznania reklamacji.
 
9.    Praktyki niedozwolone
9.1.    Użytkownik nie może posługiwać się fałszywymi danymi
9.2.    Użytkownik nie może w żaden sposób kopiować i wykorzystywać treści zawartych w Serwisie
9.3.    Naruszenie Regulaminu przez Użytkownika uprawnia Serwis do usunięcia konta Użytkownika w trybie natychmiastowym oraz odmowy ponownej rejestracji  w Serwisie CosMedicTravel przez okres 12 miesięcy kalendarzowych.


10.    Postanowienia końcowe
10.1.    Serwis zastrzega sobie, że Regulamin może ulec zmianie. W przypadku zmiany Regulaminu po dokonaniu rezerwacji przez Użytkownika, a przed wykonaniem zarezerwowanej usługi, Użytkownika wiąże Regulamin w brzmieniu z dnia dokonywania rezerwacji.
10.2.    Brak zapoznania się z Regulaminem lub brak akceptacji, którejkolwiek jego części powoduje niemożliwość korzystania Serwisu. Serwis zobowiązuje się informować Użytkowników o zmianach wprowadzanych do treści Regulaminu
10.3.    Językiem obowiązującym w komunikacji z partnerami, jest angielski, chyba że określono inaczej
10.4.    Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a serwisem CosMedic Travel, której przedmiotem są usługi świadczone przez Serwis na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, jest prawo polskie.
10.5.    Ewentualne sporne roszczenia związane z usługami przewidzianymi niniejszym Regulaminem, a świadczonymi przez firmę GDZ Grażyna Dutkiewicz w ramach serwisu CosMedic Travel będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy
powszechne.